Early Television
Early Television
Early Television
Early Television
Early Television Early Television

Early Electronic Television

Television Receiver Power Supply

By Roland Huisman

Monitor
Shortwave Receiver

Note: the original text is in Dutch, which is included below, along with the Google translation into English, which is diffficult to understand. A better translation will be posted soon.

Na aanleiding van mijn zoektocht naar de bouwbeschrijving van een zelfbouw TV ontvanger is er veel gebeurd. Het leuke is dat Theo Okkinga en Ben Koks ook met dit project aan de gang zijn gegaan.

Het toestel bleek beschreven te zijn door de heer F. Kerkhof. Inmiddels heb ik de voeding ook klaar en functioneel.

Het project is meer werk dan dat het in 1937 moet zijn geweest. Onderdelen zijn niet meer te koop in de winkel. Zoeken dus. De onderdelen die je vervolgens vind of krijgt zijn ook al bijna een eeuw oud. Kortom, eerst reviseren en dan pas bouwen.

Als eerste had ik van Ben Koks al een paar mooie onderdelen gekregen. Een paar 4 pins buisvoeten, kleine smoorspoelen en een combi voeding. Van de combi was de smoorspoel onderbroken. Het zal wel een kleinigheidje
zijn. Solderinkje los, draadje gebroken oid... Niets bleek minder waar.

******

After following my quest to build the description of DIY a TV receiver, much has happened. The nice thing is that Theo Okkinga and Ben Cooks with this project going are gone. 

The device was described by Mr. F. Cemetery.   Meanwhile, I also finished the food and functional.

The project is more work than it should have been in 1937. Parts are no longer for sale in the shop. So look. Then find the parts you receive or are almost a century old. In short, first review, and then build.

First I Ben Koks already been some good parts. A pair of 4 pin tube sockets, small reactors, and a combination diet. The combination of the choke was interrupted. It will take a little something are. Sold Rinkje loose, broken wire or something ... Nothing was further from the truth.

[Image]

Was het nu Tau of Touw -tijd?!? Als mijn docent vroeger deze smoorspoel had laten zien dan had ik het nooit meer vergeten denk ik Omdat zowel de begin als eindaansluiting netjes vast zaten moest de onderbreking wel "ergens" in de spoel zitten. Kortom afwikkelen maar. Gelukkig is dit niet zo'n teertrafo van Philips, maar een mooi schoon gewikkeld model.

De truuk met de spoel afwikkelen is eenvoudig maar het touw werkt tegen. Ik trek er elke keer een meter of 5 vanaf door van de spoel af te lopen. En telkens als het draad vast loopt, even het touw door knippen. Vervolgens
laat ik de boormachine draaien om die meters weer op een lege klos van soldeertin te wikkelen.

En jawel hoor het einde van het draad was bereikt maar de spoel was nog niet leeg. Een mooi klein groen hoekje waar de draad weg-geoxideerd was. Behalve dit deel was de draad verder perfect. Kortom "go recycle!"

*****

Tau was now or Rope-time?? As my teacher used this choke had shown then I guess I will never forget. Because both the beginning and end connection neatly stuck was the break it "somewhere" in the coil down. In short it settle.  Fortunately this is not a transformer advantage of Philips, but a nice clean wound model.

The trick with the coil winding is simple but effective against the rope. Every time I pull one meter or 5 from the coil by droop. And each time the wire goes, just cut the rope. Then I let the drill to turn the meters back on an empty spool of solder to wrap.

And indeed the end of the wire was reached, but the coil was not empty. A nice little corner where the green wire was oxidized road.  Except for this part was otherwise perfect wire. In short "go recycle!"

[Image]

De rollen zijn nu letterlijk omgedraaid. De spoelkoker op de boormachine en draaien maar. Neem de tijd. En het is maar een smoorspoel. Van een aantal windingen meer of minder ligt niemand wakker.

Omdat de smoorspoel / combitrafo niet gebruikt wordt zoals hij oorspronkelijk bedoelt is heb ik wat extra isolatie aangebracht in de smoorspoel. De spoel komt hier op een niveau te staan van ca 800V. normaal is dat niet meer dan ca. 350V.

********

The roles are reversed now literally. The spool on the drill and run it. Take your time. And it's just a hoke. A number of turns is no more or less awake.

Because the choke / transformer combination is not used as it was originally I mean some extra insulation is installed in the choke. The coil come here to stand at a level of about 800V. usually is not more than about 350V.

[Image]

Tsjonge wat een verhaal, en dit was nog maar de smoorspoel.

Gelukkig had ik met de trafo's van Hans op den Camp wat minder werk. De netsnoeren hebben in de jaren hun veiligheid verloren. Dus hier zijn een paar mooie Ben Dijkman snoeren aan gekomen.

******

Wow what a story, and this was just the choke.

Fortunately I had the transformers of Hans den Camp lot less work. The power cords have lost their security in the year. So here are Have some good leads, Dijkman come.

[Image]

Maar wat is een voeding zonder afvlakking?

Omdat ik de paddenstoel elco's leuk vind om te zien moeten deze er op komen. Zoals iedereen hier wel weet zijn deze tegenwoordig niet betrouwbaar meer. Dus de inhoud er uit (Bah wat een gore zooi) en een nieuwe elco er in.

Van een strip aluminium heb ik een drietal steuntjes gemaakt.

******

"But what is food without flattening?

Because I like the mushroom capacitors to see these come on.As everyone here knows they are now no longer reliable.  ">So the content out there (what a filthy mess Yuck) and a new capacitor in it.

A strip of aluminum, I made three brackets.

[Image]

In het boek staat een beschrijving voor de hoogspanningselco's van de 800V voedingsspanning. Men kan twee elco's in serie plaatsen. Men kan ook condensatoren nemen van 1KV of liever nog wat hoger.

Ik heb voor de laatste optie gekozen. Dus op deze plaats geen elco's. Blikcondensatoren laten zich gelukkig wat makkelijker reviseren. In de ontvanger zitten nog meer blikcondensatoren verwerkt. Dus dan alles ook maar in één keer reviseren.

*******

The book is a description of the high voltage capacitors The 800V power supply. One can place two capacitors in series. One can also Capacitors 1KV or rather taking a bit higher.

I have chosen the latter option. So at this point no capacitors. Capacitors are happy to look a little easier overhaul.  In the receiver are further processed canned capacitors. So then everything else in a single review.

[Image]

[Image]

De voeding bevat ook een tweetal stabilisatiebuizen. Helaas heb ik de originele nog niet te pakken kunnen krijgen. Van Theo Okkinga kreeg ik twee vervangende lampen met een oktal voet. Deze heb ik alvast omgezet naar een E27 fitting welke ook aan de originele buizen zitten.

Bij sommige gloeilampen is er niet te solderen aan de schroefdraad. Andere heel oude gloeilampen die ik nog had hebben een mooie koperen schroefdraad. Maar dat vond ik ook weer zonde. Spaarlampen gebruiken wel een voet waar goed aan te solderen is. "Go recycle!"

******

The power supply also includes a pair of tube stabilization. Unfortunately I The original deal is not able to get. Theo got Okkinga I have two replacement lamps oktal foot. This I have already converted to an E27 fitting also that the tubes are original.

Some bulbs, there is no soldering to the thread.  Other very old bulbs I'd have a nice brass thread. But I found that sin again. Using energy saving bulbs a base to where good soldering. "Go recycle!"

[Image]

De voedingslayout is schaal 1:1 met het boek meegeleverd. Leuk maar niet alle onderdelen hebben exact de afmetingen zoals getekend. Maar niets is verkeerd, een amateur uit die tijd zou gebruiken wat hij voor handen heeft. Dus waarom zou dat nu niet kunnen?

*******

The power supply layout is a 1:1 scale with the book included. Nice but Not all parts are exactly the dimensions as shown. But nothing is wrong, an amateur would use some of that time he has hands. So why not now?

[Image]

Het enige vreemde is dat het schema van de voeding in het boek niet correct / niet compleet is. Ik heb het riginele schema geplaatst en daar onder het aangepaste (correcte) schema.

*******

The only strange thing is that the schedule of the diet in the book correct / incomplete. I placed the original schedule and there under the adjusted (correct) schedule.

[Image]

[Image]

Nou na alles onderdelen in huis te hebben is het tijd voor de bouw. Van Ben Dijkman heb ik prachtig oliekous gekregen. Ik twijfelde even aan de isolatiekwaliteit van dit soort kous. Dus de megger er op. Bij 1KV was er nog geen spoor van lek te bekennen. Puik spul Ben!

*******

Well after all the items in the house it is time for construction. Ben Dijkman, I received wonderful  oil wick. I doubted for a moment the insulation quality of these stockings. So the megger on it. In 1KV there was no sign of leakage anywhere. Prime stuff Ben!

[Image]

[Image]

[Image]

Het enige dat ik nog even moet maken is een batterijhoudertje. En ik heb nog geen mooie klipjes om de batterij aan te aansluiten. Dit komt er nog wel op uiteraard.

En nu op naar de ontvanger en beeldunit. Het hangt er een beetje vanaf voor welke ik het materiaal het eerste bij elkaar heb. To be continued.

Groeten, Roland

******

All I have to make is just a battery holder.  And I have no great klipjes to connect to the battery.  This is still on course.

Now on to the receiver unit and image. It depends a bit from  material for which I first got together. To be continued.
Regards, Roland