Early Television
Early Television
Early Television
Early Television
Early Television Early Television

Postwar American Television

Postwar Television Demonstrations

Philadelphia (1945) San Antonio, Texas (1947)
Iowa State Fair (1946) Texas State Fair (1955)
Gertz Department Store (1947)